Laat een bericht achter


Sorry, we zijn momenteel niet beschikbaar. Stuur ons een bericht en we nemen snel contact met je op

Laat een bericht achter

1. Algemeen

De onderneming SAS HENVI / steenkorven-schanskorven is ingeschreven onder het nummer FR08 917591513 (Nat.Handelsregister) . De klant verklaart hierbij alle nodige inlichtingen bekomen te hebben, van de onderneming SAS HENVI, via de website www.steenkorven-schanskorven.com, per post of per mail.  Iedere bestelling veronderstelt het doornemen en de aanvaarding van deze huidige algemene voorwaarden, zonder enige beperking.  Het aanvaarden van deze algemene voorwaarden vereist géén schriftelijke handtekening van het document, maar is gewoon het gevolg van het plaatsen van de bestelling.

2. Verantwoordelijkheid van de in gebruiksname.

De steenkorven maken een potentieel gevaarlijke structuur uit en in geval van ongeschiktheid of instorting van deze laatste, is het de plicht van de ankoper en de persoon die de in gebruiksname warneemt zicht te vergewissen dat alles gebeurt volgens de regels van kunst.  De onderneming SAS HENVI kan op eenvoudig verzoek, een overzicht bezorgen van de op te volgen regels bij de in gebruiksname van de steenkorven.  De onderneming SAS HENVI kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de plaatsing en in gebruiksname.  Het lezen van deze aanbevelingen ontlast de werfleider niet van zijn verantwoordelijkheid, voornamelijk in het dimensioneren van de steenkorven en de in gebruiksname.  In geval van twijfel, is het aan de koper en zijn werfleider om contact op te nemen met een studiebureel ten einde een validatie te bekomen van de hypotheses betreffende de in gebruiksstelling.

3.Transport en levering

De goederen worden geleverd met een transporteur op het door de klant opgegeven leveradres.  De levering van volumineuze artikelen zoals de steenkorven geschied "naargelang de toegangsmogelijkheden" voor de woonst uitgezonderd anders aangegeven.  Het lossen is inbegrepen.

De levering wordt uitgevoerd, binnen een tijdspanne aangegeven door de transporteur, door de directe afgifte van de goederen aan de aangeduide ontvanger, of bij afwezigheid, aan een ander gemachtigd persoon door de klant.                                                            

Er wordt gespecifieerd dat de transporteur niet bevoegd is om de eigendom/woonst van de klant te betreden.  Toegang moet mogelijk zijn via een berijdbare weg en toegankelijk voor leveringsvoertuigen ( vrachtwagens en bestelvoertuigen).                                

De klant dient zich ervan te vergewissen dat de weg infrastructuur tot op de plats van levering, toelaat om vrachtwagen met oplegger te gebruiken (brugovergangen, wegweerstand?...).                                                                                                                                        

De vrachtwagen van de transporteur dient gemakkelijk toegang te hebben en kunnen manoeuvreren voor de plaats van levering.  Hij moet in staat zijn om te lossen via de achterzijde en te vertrekken in vooruit (of achteruit) of om te keren zonder problemen van zodra de levering gebeurd is.  Indien de effectieve configuratie van de plaats van levering de toegang van de vrachtwagen of het lossen van de goed(eren) belet, behoudt de verkoper zich het recht de levering te annuleren en over te gaan tot de bestelling, met aftrek van de leverings- en de retourkosten.                                                                                                                                                                      

Indien de toegankelijkheid niet voldoet aan deze vereisten, dient de klant de beperkingen van de toegankelijkheid te detailleren bij plaatsen van de bestelling zodat de best mogelijke oplossing voor de levering kan bestudeerd worden.  De onmogelijkheid tot leveren bij de klant door zijn tekortkomen ( niet nakomen van de leveringsafspraak, niet afhalen van een pakket na kennisgeving van afwezigheidsbericht, niet mededeling bij de bestelling van de bijzondere toegankelijkheidsomstandigheden...) heeft tot gevolg, een terugbetaling van de bestelling en het in mindering brengen van de retourkosten.  Indien de klant een nieuwe levering wenst, zal de klant op voorhand de levringskosten dienen te betalen.

De klant moet de gebruiksaanwijzingen lezen die beschikbaar zijn via download http://www.steenkorven-schanskorven.com .                        

Elke levering dient te gebeuren in aanwezigheid van de transporteur en dient systematisch gecontroleerd worden op de inhoud door de bestemmeling alvorens de leveringsbon te tekenen (hoeveelheid van de panelen en toebehoren).  U dient op de leverbon iedere afwijking betreffende de levering en de goederen te vermelden onder vorm van handgeschreven voorbehoud, vergezeld van uw handtekening.  U dient tevens uw voorbehoud te bevestigen aan de trnsporteur ten laatste binnen de twee werkdagen volgend op de levering.  Het is noodzakelijk om vooraf contact op te nemen met SAS HENVI (per mail of per post).                                

Elke klacht die buiten deze termijn wordt ingediend, kan niet worden aanvaard.  Bovendien kan het retourneren van goederen enkel aanvard worden voor goederen in hun originele staat ( incl. alle onderdelen, verpakking en labels,...)  Indien het onmogelijk is om goederen in originele staat te retourneren is de klant verplicht dit te vermelden op de leveringsbon en zo snel als mogelijk contact op te nemen binnen SAS HENVI om de retour en de modaliteiten te valideren.  In probleemgevallen, de redenen vermelden op de levringsbon (verplicht) en ons zo snel mogelijk te contacteren.  Bij afwezigheid van de leveringsbon moet de bestelling geweigerd worden en dient er onmiddelijk contact opgenomen te worden. In geval van laattijdige levering, treft ons geen enkele verantwoordelijkheid.  

4. Herroeping

In overeenstemming met de bepalingen bedoeld in artikel L121-21 van de consumentenwet, beschikt de klant over een herroepingstermijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen zonder opgave van redenen.  Indien het einde van de termijn verstrijkt op een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag om middernacht.  In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, binnen de termijn van 14 dagen, zal enkel de prijs van de gekochte goederen en de standaard transport kosten terugbetaald worden; de retourkosten blijven te laste van de klant.  Goederen op maat kunnen géén aanspraak maken op deze herroepingstermijn.  Iedere retourzending dient sytematisch vooraf aangevraagd en gevalideerd worden, door contact met ons op te nemen.  De retourzending moet gestuurd worden in originele staat ( incl. alle onderdelen, verpakking en labels,...) met een kopie van de factuur op het adres die u zal worden meegeven bij het aanvaarden van de retour.  Elk gebruikt materiaal door de klant zal, noch terug genomen worden , noch uitgewisseld.  De terugbetaling zal binnen maximum 30 dagen gebeuren tenzij anders vermeld op de factuur.

In geval van herroeping, dient de klant de verkoper in te lichten van zijn beslissing tot herroeping door een mail te richten aan volgend adres: contact@steenkorven-schanskorven.com voor het verstrijken van de voorziene termijn in het artikel L.12-21. ( Frans wetboek).                          

Bij ontvangst van deze mail tot herroeping, beschikt de klant over een termijn van 14 dagen om de goedeen terug te sturen aan de verkoper op het volgend adres: 3 Clos du Printemps 62840 Fleurbaix.  Na ontvangst dat de Klant zijn herroepingsrecht wil uitoefenen wordt een retourbon opgestuurd.  De Klant dient de retourbon duidelijk zichtbaar aan te brengen op het pakket en dit terugsturen op het aangegeven adres.  Retourzendingen die niet geidentificeerd kunnen worden door onze dienst na-verkoop of niet ontvangen op het aangegeven adres, worden niet aanvaard.

Bij  de retourzending, is het de klant aanbevolen om de originele verpakking van een omverpakking te voorzien.  Schade die veroorzaakt werd tijdens het transport als gevolg van een onjuiste verpakking kan een reden zijn voor de leverancier om de retourzending alsnong te weigeren.  Enkel de goederen die volledig en in hun originele verpakking terruggstuurd worden, zullen door de verkoper aanvaard worden.  De totaliteit van de teruggestuurde goederen dienen intact en zich in goede staat te bevinden, zodat ze terug op de markt kunnen gebracht worden.  Indien dit niet het geval is, behoudt de verkoper zich het recht toe om een ontwaarding toe te passen.

De terugbetaling of het omwisselen van het product veronderstelt dat dit niet beschadigd is of onvolledig teruggestuurd is.  De klant is vrij in keuze van verzending van zijn goederen en het al dan niet afsluiten van een verzekering bij verlies, diefstal of vernietiging van zijn pakket.  De verkoper neemt geen enkele kost van de retourzending ten laste, noch de transportkost en noch kan hij verantwoordelijk worden gehouden voor het niet ontvangen van het pakket door de klant.  Alle kosten en risico's verbonden aan de retourzending zijn voor rekening van de afzender.  De terugbetaling zal uitgesteld worden tot aan de ontvangst van de goederen, of de ontvangst van het bewijs van hun verzending door de klant met:  Kopie van de verzendingsbon met melding van:  -naam en adres van de verzender  -naam en adres van de geadresseerde -datum van verzending -het nummer van de initiële bestelling -aantal paketten -het gewicht -de aard van de goederen.

5. Toepasbaar Recht

Het huidig contract is onderworpen aan de Franse wetgeving. Dit zowel voor de regels ten gronde als voor de regels naar vorm. De taal van het huidig contract is het Frans.  In geval van betwisting, zal de rechtbank van Arras (France) bevoegd zijn.

6. Termijnen

De termijnen van uitvoering stemmen overeen met de gemiddelde termijnen voor de verwerking van de bestelling en de levering.

De goederen worden geleverd op het aangegeven adres door de Klant op de bestelbon, binnen een termijn van 4 tot 8 werkdagen.

7.Betaling

De verzonden facturen zijn netto en zonder korting betaalbaar op de daarop vermelde vervaldag. Overeenkomstig de wet van 04 augustus 2008 zal de gehele of gedeeltelijke wanbetaling op de vervaldag resulteren in de toepassing van de boetes voor laattijdige betalingen gelijk aan anderhalf maal de wettelijke rentevoet die van kracht is op de vervaldag.  Bovendien is een forfaitaire boete van 10% van de verschuldigde bedragen verschuldigd in geval van verzending van uw dossier naar onze dienst incasso.  Met ingang van 1 Januari 2013, wordt elke beroepsbeoefenaar in een situatie van laattijdige betaling automatisch schuldenaar ten opzichte van zijn schuldeiser, naast de boetes voor laattijdige betaling, reeds voorzien door de wet, wordt een forfaitaire vergoeding voor invorderingskosten van 40 euro aangerekend.

8. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van SAS HENVI tot ontvangst van het volledig gefactureerde bedrag door de onderneming.  Tot deze datum, worden de goederen beschouwd als in consignatie.  Dit belet niet dat alle risico op de klant overgaat.  De koper draagt het volledige risico van alle mogelijke schade die de goederen zouden kunnen ondergaan voor om het even welke reden.  Niettegenstaande, enig andersluidende bepaling kan SAS HENVI, in geval van niet-naleving door de Klant van één van de betalingstermijnen, onverminderd haar rechten, per aangetekende brief, de teruggave van de goederen op de kosten van de Klant verkrijgen, tot dat deze laatste al zijn verplichtingen heeft nagekomen.  In het geval dat wij gebruik moeten maken van het beding van eigendomsvoorbehoud, blijven de voor rekening betaalde bedragen op de onbetaalde goederen aan ons verworven als schadevergoeding, waarbij de partijen aan deze betaling het karakter van "boetebeding" geven, waarbij uitdrukkelijk wordt afgezien van de bepalingen van artikel 1231 van het Frans burgelijk wetboek.  Wij behouden ons het recht om bedragen die wij verschuldigd zijn te verrekenen en te compenseren met de bedragen die ons verschuldigd zijn, voor welke reden ook zonder dat dit juridische stappen zou vereisen.

9. Verantwoordelijkheid

De goederen voldoen aan de geldende Franse wetgeving en de toepasbare normen op het Frans grondgebied.  De foto's, teksten, tekeningen, inlichtingen en karakteristieken die verkochte goederen illustreren, zijn niet contractueel bindend.  Bijgevolg kan SAS HENVI niet aansprakelijk gesteld worden in geval van een fout of omissie op de afbeeldingen of in geval van wijzigingen van de karakteristieken in de communicatie, overstromingen of brand.  De volledige of gedeeltelijke onmogelijkheid van aanwending van de producten, namelijk incompatibiliteit van het materieel, kan géén aanleiding zijn tot schadevergoeding, terugbetaling of het inroepen van de verantwoordelijkheid van de SAS HENVI.

10. Persoonlijke inlichtingen

Zonder akkoord van uw zijde, verbind SAS HENVI zich ertoe, géén enkele van uw ontvangen gegevens, door te geven aan derden. Deze zijn confidentieel.  En bijgevolg, conform de huidige informatika wetgeving en de vrijheden van 6 januari 1978, beschikt u over recht tot toegang, rechtzetting en oppositie betreffende de uw eigene gegevens.  Deze confidentialiteitsverplichting is niet van toepassing in de hieronderstaande gevallen:  -in het geval, de dienstverlener genoodzaakt is bepaalde boekingen te verrechtvaardigen op aanvraag van de fiscale administratie in betrekking tot deze bestelling.  - in geval van meldingsaanvragen betreffende dit contract en zijn bijlagen, door advokaten, door boekhoudingsexperten en bedrijfscommisarissen van beide partijen, die op hun beurt gebonden zijn door het beroepsgeheim tov de klant.  -indien de communicatie betreffende huidig contract en zijn bijlagen noodzakelijk is om zijn rechten te laten gelden bij een rechtsgeding,  -informatie die binnen het publieke domein vallen.  -informatie die vrijgegeven is door een derde partij, die hiertoe gemachtigd is.  -De inlichtingen die aangevraagd zijn aan de klant, noodzakelijk om de bestelling te kunnen behandelen.  Bij ontbreken van deze inlichtingen, is SAS HENVI in de onmogelijkheid een bestelling te registreren.

11. Bestelling

De bestellingen gebeuren on line op www.steenkorven-schanskorven.com. 

Het is aan de Klant en tevens enkel zijn verantwoordelijkheid om de berekende bedragen te controleren, zowel op de offerte als op zijn web bestelling, dat dit overeenstemt met zijn wensen.  Indien een punt niet duidelijk is, is het zijn plicht om uitleg en details te vragen alvorens zijn bestelling te valideren.

Om een bestelling te plaatsen, dient de Klant on line te betalen per bankkaart of via de diensten van PayPal.                                            

De Klant is de enige verantwoordelijke voor de keuze van de producten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat de verantwoordelijkheid van het bedrijf SAS HENVI in dit verband niet kan worden ingeroepen.

12. Garantie 5 jaar

De garantie dekt het risico van de totale corosie van de draad, bij blootstelling aan natuurlijke omgevingsomstandigheden en het geen contact hebben met andere metalen of andere producten, waarvan gekend is dat zij niet compatibel zijn met gegalvaniseerde draad, van alle soorten.  De garantie dekt géén abnormaal  of niet-conform gebruik van de producten.  De garantie is niet verzekerd indien de condities van opslag, installatie, gebruik en normaal onderhoud niet nagevolgd worden.  In ieder geval moet men zich refereren aan de gebruiksaanwijzing.  De retour transportkosten blijven exclusief ten laste van de koper.  De garantie is beperkt tot het vervangen van het of de defecte artikel(en).